مراحل ثبت نام :
1- تکمیل فرم پیش ثبت نام
2-جانمایی
3-واریز وجه
4- تکمیل مدارک (تکمیل فرم ثبت نام اصلی و ارائه عکس پرسنلی غرفه داران)